Muzyczny klub Fundacji Green Team

Zapraszamy do udziału w projekcie objętego grantem współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest aktywizacja i integracja 12 dzieci i młodzieży (9K i 3M) - osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 11-15 lat z obszaru administracyjnego Miasta Chełmna w okresie od 01-12-2020 do 30-05-2021 poprzez prowadzenie klubu młodzieżowego (zgodnie z minimalnym standardem klubu młodzieżowego) i organizację wieloaspektowego wsparcia psychologicznego, integracyjnego, edukacyjnego i artystyczno-kulturalnego.  Projekt skierowany jest do osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą oraz rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczej, o których mowa w ustawie z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W programie klubu młodzieżowego przewidziano następujące rodzaje wsparcia dla uczestników:

  • indywidualne wsparcie psychologa (średnio 4h na uczestnika)/tematyka: radzenie sobie ze stresem, budowanie pewności siebie, wiary we własne siły itp. w formie indywidualnych interwencji dostosowanych do potrzeb uczestników Klubu;
  • gr. warsztaty plastyczne z projektowania elementów scenografii na potrzeby spektaklu (3 razy po 4h w trakcie trwania projektu);
  • gr. spotkania dyskusyjne obejmujące w szczególności: wspólne tworzenie scenariusza spektaklu muzycznego, interpretacje tekstów, tworzenie finałowej piosenki (5 razy po 4h);
  • gr. warsztaty muzyczne (5 razy po 4h);
  • gr. warsztaty wokalne (5 razy po 4h);
  • gr. warsztaty sceniczne - przygotowanie spektaklu (5 razy po 4h).

Planowane efekty realizacji projektu:
1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS) - 12 osób
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 8 osób;
3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym – 12 osób;
4. Efektywność społeczna – 8 osób;
Rekrutacja do projektu: grudzień 2020 rok.
Wartość projektu: 52 631,58 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 50 000,00 zł. 
Więcej informacji pod adresem mailowym: fundacja.green.team@gmail.com