Muzyczny klub Fundacji Green Team

Zapraszamy do udziału w projekcie objętego grantem współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest aktywizacja i integracja 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 18 lat z obszaru administracyjnego Miasta Chełmna, w tym os. niepełnosprawne lub osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w okresie od 02-12-2020 do 30-05-2021 poprzez utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia oraz organizację wieloaspektowego wsparcia psychologicznego (zdrowotnego), integracyjnego (społecznego), edukacyjnego, technicznego i artystycznego. Projekt skierowany jest do 12 os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze LSR m. Chełmno.

W programie klubu młodzieżowego przewidziano następujące rodzaje wsparcia dla uczestników:

  • indywidualne wsparcie psychologa (średnio 4h na uczestnika);
  • grupowe warsztaty artystyczne obejmujące w szczególności: dzierganie, szydełkowanie, roboty na drutach (5 razy po 4h w trakcie trwania projektu);
  • grupowe spotkania projektowe w zakresie przygotowania i wykonania opakowań spersonalizowanych (5 razy po 4h w trakcie trwania projektu);
  • grupowe warsztaty techniczne obejmujące w szczególności: techniki tapicerowania, panele itp. (5 razy po 4h w trakcie trwania projektu);
  • grupowe warsztaty techniczne obejmujące w szczególności: wykorzystanie drewna i odpadów drewnianych itp. (5 razy po 4h);
  • grupowe warsztaty z przedsiębiorczości (5 razy po 4h).

Planowane efekty realizacji projektu:
1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS) - 12 osób
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 7 osób;
3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciemw postaci usług wzajemnościowych lub samopomocowych (dot. typu 2a) - 12 osób
4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym – 12 osób;
5. Efektywność społeczna – 7 osób;
6. Liczba wdrożonych inicjatyw wzajemnościowych lub samopomocowych - 1 sz.
Rekrutacja do projektu: 15 stycznia 2021 rok.
Wartość projektu: 52 631,58 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 50 000,00 zł. 
Więcej informacji pod adresem mailowym: fundacja.green.team@gmail.com